Файлын сан

  • Ажил олгогчийн бөглөх маягт ХЗЗ-1           – Татах
  • Ажил хайгчийн бөглөх маягт ХЗЗ-2            –  Татах
  • Ажлын байрны захиалга өгөх маягт ХЗЗ-3  –  Татах
  • Е бирж шинэчлэх заавар                               –  Татах
  • Төрийн албан хаагчийн анкет                      – Татах