Төсөл хөтөлбөрүүд

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн тогтоол 2015


 

  1. Аж ахуй эрхлэгч, бичил бизнесийг дэмжих хөтөлбөр
  2. Хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох, ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр
  3. Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр
  4. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр
  5. Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр
  6. Нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулах хөтөлбөр
  7. Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээний төсөл
  8. Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөх үйлчилгээг дэмжих хөтөлбөр